Close

February 3, 2020

Aspiration Prayer from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Noble Tārā〈智慧勝海聖度母修法如意寶祈願文 〉

 

༃ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི༔

 

ཨོཾ༔ འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཆོད་པ་དང༌༔

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས༔

དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔

འཕགས་མ་ཁྱོད་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔

ནད་མེད་ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང༌༔

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང༌༔

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མྱུར་རྫོགས་ནས༔

བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡི༔

རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་ཤོག༔

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་སོ།།

 

智慧勝海聖度母修法如意寶祈願文

惹那林巴(1403-1478) 啟伏藏

 

嗡 

願此成就至聖慈悲尊,

念誦修持供養度母及,

讚頌祈禱威德加持力,

從此直至證悟菩提間,

我等恆時不離聖度母,

無病延壽自在受用增,

修持菩提中障皆不生,

迅速圓滿地道功德已,

自他二利任運而成就,

願獲全知圓滿佛果位。

引自益西措嘉(智慧勝海)度母修法儀軌如意寶。

2020年,央瑞智巴漢譯。

 

Aspiration Prayer from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Noble Tārā

revealed by Ratna Lingpa

 

Oṃ! May this be accomplished, O compassionate and Noble Tārā.

Through the power and blessings of this practice of approach and accomplishment,

Offerings and praise, and prayers made to you, Noble Tārā,

From this moment on, until we reach awakening,

May we never be separated from you, Noble Saviouress,

May we have good health and long life, and may our wangtang and resources increase.

May there be no obstacles to our accomplishing awakening,

And may we swiftly perfect the qualities of the paths and bhūmis.

May we attain omniscience and complete enlightenment,

Spontaneously benefiting ourselves and others.

Extracted from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Ārya Tārā. 

English version from Lotsawa House