Close

〈百病回春一善藥〉| བོད་ཡིག English

༄༅། །ནད་སེལ་གྱི་སྨན་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ། བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ན་བ་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྟེ། ། ན་བ་ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ན། ། ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ན་བ་མེད། ། ན་བ་གཏད་མེད་དབྱིངས་སུ་ཐོངས། ། ན་བ་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རྒྱན། ། ཆོས་ཉིད་རོལ་པ་འགགས་པ་མེད། ། རང་སྣང་ཐམས་ཅད་ན་བ་ཡིན། ། ན་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཡིན། ། ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་ཡེངས་མེད་ཞོག ། ན་བ་རྒྱུ་འབྲས་དབྱིངས་སུ་སངས། ། ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། ཉོན་མོངས་ནད་ལས་རང་གྲོལ་ཤོག ། ཅེས་རབ་མཆོག་ན་བའི་སྐབས་བློ་གྲོས་པས་ཁ་མཚར་བྱས་པའོ།།  百病回春一善藥 頂禮上師! 疾病乃為分別念, 生疾病於法性中, 法性之中無疾病, 捨病無定之法界。 病乃法性遊戲飾, 法性遊舞無止滅, 自現諸法皆疾病, 諸病皆為本然智。 無散安住本智中, 因果病淨於法界, 所有三界眾生俱, 疾病煩惱願自解! 此文乃勝妙(繞布喬)生病時羅卓(蔣揚欽哲卻吉羅卓)者,以趣而造。 2020年,央瑞智巴中譯。 The Universal Medicine for Healing All Ills by Jamyang Khyentse Chökyi […]

Read More

〈六中陰根本頌〉| བོད་ཡིག English

༁ྃ༔ བར་དོ་དྲུག་གི་རྩ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་སྐྱེ་གནས་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཚེ་ལ་ལོངས་མེད་ལེ་ལོ་སྤངས་བྱས་ནས༔ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མ་ཡེངས་ལམ་ལ་འཇུག༔ སྣང་སེམས་ལམ་བསློང་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་བྱ༔ མི་ལུས་ལན་གཅིག་ཐོབ་པའི་དུས་ཚོད་འདིར༔ ཡེངས་མ་ལམ་ལ་སྡོད་པའི་དུས་ཚོད་མིན༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་རྨི་ལམ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ གཏི་མུག་རོ་ཉལ་བག་མེད་སྤངས་བྱས་ནས༔ དྲན་པ་ཡེངས་མེད་གནས་ལུགས་ངང་ལ་འཇོག༔ རྨི་ལམ་བཟུང་ནས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འོད་གསལ་སྦྱངས༔ དུད་འགྲོ་བཞིན་དུ་ཉལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ གཉིད་དང་མངོན་སུམ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ལེན་གཅེས༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་བསམ་གཏན་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ རྣམ་གཡེངས་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྤངས་བྱས་ནས༔ ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་མཐའ་བྲལ་ངང་ལ་འཇོག༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱ༔ བྱ་བ་སྤངས་ནས་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་དུས་འདིར༔ ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་མ་བཏང་ཞིག༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་འཆི་ཁ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཀུན་ལ་ཆགས་སེམས་ཞེན་འཛིན་སྤངས་བྱས་ནས༔ གདམས་ངག་གསལ་བའི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་འཇུག༔ རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕོ༔ འདུས་བྱས་ཤ་ཁྲག་ལུས་དང་བྲལ་ལ་ཁད༔ མི་རྟག་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཀུན་ལ་སྔངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་སྤངས་བྱས་ནས། གང་ཤར་རང་སྣང་རིག་པར་ངོ་ཤེས་འཇུག༔ བར་དོའི་སྣང་ཚུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ༔ དོན་ཆེན་འགགས་ལ་ཐུག་པའི་དུས་ཤིག་འོང༔ རང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་སྲིད་པ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་སེམས་ལ་བཟུང་བྱས་ནས༔ བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ལ་ནན་གྱིས་མཐུད༔ མངལ་སྒོ་བགགས་ནས་རུ་ལོག་དྲན་པར་བྱ༔ སྙིང་རུས་དག་སྣང་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་ཡིན༔ མིག་སེར་སྤོངས་ལ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ འཆི་བ་འོང་སྙོམས་མེད་པའི་བློ་རིང་པོ༔ དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་ནས༔ ད་རེས་སྟོང་ལོག་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ༔ དགོས་ངོ་ཤེས་པ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཡིན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལྷ་ཆོས་མི་བྱེད་དམ༔ གྲུབ་ཆེན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས༔ བླ་མའི་གདམས་ངག་སེམས་ལ་མ་བཞག་ན༔ རང་གིས་རང་ཉིད་བསླུ་བར་མི་འགྱུར་རམ༔ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་རྩ་ཚིག་འདི༔ འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་མ་རྫོགས་སོ༔ 〈六中陰根本頌〉 […]

Read More

〈蓮花王禮讚文〉| བོད་ཡིག English

༄༅། །པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་བསྟོད་པ་བཞུགས། དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡིས། ། འཇིག་རྟེན་མ་འགྱུར་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ལས། ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མན་ངག་གསང་ཆེན་རྣམས། ། ཀློང་ནས་བཀྲོལ་མཛད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། སློབ་དཔོན་ཤན་ཏིང་གར་བས་བརྟགས་ནས་མ་ནོར་ནས། སམ་བ་བྷ་ལ་སྟོད་པ་འོ།། 蓮花王禮讚文 寂藏(8世紀) 造 證得極其稀有勝成就, 世間未曾變遷蓮花王, 善逝如來大秘諸竅訣, 開顯廣大釋者吾頂禮! 經由桑提卡爾帕(寂藏)師觀察無謬而造此桑巴瓦(蓮花生)禮讚文。 2020年,央瑞智巴上师中譯。 A Praise to the Lotus King by Śāntigarbha  Homage to you, Lotus King, the Transcendent, Who by the great marvel of reaching supreme accomplishment, Unravelled from the expanse The Tathāgata’s most secret instructions! The […]

Read More

智慧勝海聖度母修法如意寶祈願文 | བོད་ཡིག English

༃ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི༔ ཨོཾ༔ འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཆོད་པ་དང༌༔ བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔ ནད་མེད་ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང༌༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང༌༔ ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མྱུར་རྫོགས་ནས༔ བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡི༔ རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་སོ།། 智慧勝海聖度母修法如意寶祈願文 惹那林巴(1403-1478) 啟伏藏 嗡  願此成就至聖慈悲尊, 念誦修持供養度母及, 讚頌祈禱威德加持力, 從此直至證悟菩提間, 我等恆時不離聖度母, 無病延壽自在受用增, 修持菩提中障皆不生, 迅速圓滿地道功德已, 自他二利任運而成就, 願獲全知圓滿佛果位。 引自益西措嘉(智慧勝海)度母修法儀軌如意寶。 2020年,央瑞智巴漢譯。 Aspiration Prayer from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Noble Tārā revealed by Ratna Lingpa Oṃ! May this be accomplished, O compassionate […]

Read More

Authentic compassion knows no fear and stays unchanged 真正的慈悲心無畏無懼始終如一

By Yingrik Drubpa Rinpoche 作者  央瑞智巴上师 Compassion is not something embraced when a compassionate mind or behavior brings temporary joy and positive results, but rejected when it leads to a temporary suffering and loss. 慈悲心,不是當慈悲的心行帶給自己暫時的安樂和收獲時就擁抱慈悲心,而當慈悲的心行帶給自己暫時的苦痛和損失時就舍棄慈悲心。 Authentic compassion knows no fear and stays unchanged whatsoever. It does not rise and fall due to temporary joy or […]

Read More

Prayer to Tārā, Combined with Her Mantra by Mipham Rinpoche

༄༅། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་བཅས། 〈根本咒俱聖度母祈請文〉 Prayer to Tārā, Combined with Her Mantra by Mipham Rinpoche   ཨོཾ་ཕྱག་འཚལ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ། ། 嗡 頂禮至尊達熱聖天母, Oṃ! We pay homage to you, reverend goddess Tārā, ཏུཏྟཱ་རེ་ཞེས་གདུང་བ་ཀུན་སྐྱོབ། ། 德達熱雲救護諸憂苦, With Tuttāre, you protect us from suffering, ཐུགས་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཏུ་རེ་དཔའ་མོས། ། 無礙大悲德熱勇毅母, Your compassion is unobstructed, Turé, swift lady warrior, བདག་ལ་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ། ། 祈請賜吾嗦哈勝成就。 Grant us the supreme […]

Read More

Essence of the 84000 Approaches to the Dharma

༄༅། །བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།  བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ། ། རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གར་འདུས། ། ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལམ་གྱི་གནད། ། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་ཐུག ། སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ལ། ། མ་འགག་རང་གསལ་བཟོ་བཅོས་བྲལ། ། བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། ། རང་ངོ་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན། ། ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྟེ། ། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད། ། འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཆོག ། མེ་སྤྲེལ་ཟླ་༤ ཚེས་༩ ལ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བཛྲ་གྱིས་བྲིས་སོ་དགེ།   Essence of the 84000 Approaches to the Dharma by Mipham Rinpoche All 84,000 approaches to the Dharma Are included within Atiyoga, the Great Perfection. The […]

Read More

The Magic of Patience 耐心的魔力

A story about kindness 一個關於仁慈的故事 A Jataka Tale 佛本生傳中的一個故事 Translated by Yingrik Drubpa 翻譯:央瑞智巴 Illustrated by Rosalyn White 圖示:羅莎琳・懷特 Once upon a time deep within a jungle in the far-off land of India, there lived a Great Being in the form of a wild buffalo, the inside he had a gentle and wise heart. 曾幾何時在遙遠的印度叢林深處,住著一個以野生水牛為色身的偉大生命,它的內心當中充滿輕柔與智慧。 […]

Read More

A Mirror Revealing the Crucial Points: Advice on the Ultimate Meaning

A Mirror Revealing the Crucial Points: Advice on the Ultimate Meaning by Longchen Rabjam Translated by Adam Pearcey Single embodiment of the compassion, power and activity Of the infinite mandalas of victorious buddhas, beyond measure, Glorious lama, supreme sovereign lord of a hundred buddha families, At your feet, now and forever, I pay homage! Ema! Fortunate […]

Read More