Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kuntuzan7086/public_html/gankyil.org/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kuntuzan7086/public_html/gankyil.org/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 78
Blog
Close

Prayer to Ārya Tārā〈度母祈請文〉

  ༄༅། །སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས། ། 〈度母祈請文〉 Prayer to Ārya Tārā   རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྣམས། ། 一切如來慈悲事業等, Embodiment of the compassion and activity of all Victorious Ones,   གཅིག་བསྡུས་རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་ཞབས། ། 總集歸一奮迅救度母, Noble Lady, swift and heroic,   གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན། ། 誠祈此生後世中陰俱, To you I pray: in this life, the next and the intermediate state,   འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། ། 一切畏懼痛苦願得護。 May you protect us from the hosts of […]

Read More

Verses on the Heart of Dependent Origination 〈因緣心要論頌〉

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་ཏི་ཏྱ་ས་མུ་ཏཔ་ད་ཧྲི་ད་ཡ་ཀཱ་རི་ཀཱ། ། བོད་སྐད་དུ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།   འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡན་ལག་བྱེ་བྲག་བཅུ་གཉིས་གང། །ཐུབ་པས་རྟེན་འབྱུང་གསུངས་དེ་དག ། ཉོན་མོངས་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་དང། ། གསུམ་པོ་དག་ཏུ་ཟད་པར་འདུས། ། དང་པོ་བརྒྱད་དང་དགུ་ཉོན་མོངས། ། གཉིས་དང་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏེ། ། ལྷག་མ་བདུན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། ། བཅུ་གཉིས་ཆོས་ནི་གསུམ་དུ་འདུས། ། གསུམ་པོ་དག་ལས་གཉིས་འབྱུང་སྟེ། ། གཉིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀྱང། ། གསུམ་འབྱུང་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་དེ། ། ཉིད་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། ། འགྲོ་ཀུན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྟེ། ། འདི་ལ་སེམས་ཅན་ཅི་ཡང་མེད། ། སྟོང་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་རྣམས་ལས། ། སྟོང་པའི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་བ་ཟད། ། བདག་དང་བདག་གི་མེད་པའི་ཆོས། ། ཁ་ཐོན་མར་མེ་མེ་ལོང་རྒྱ། ། མེ་ཤེལ་ས་བོན་སྐྱུར་དང་སྒྲས། ། ཕུང་པོ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡང། ། མི་འཕོ་བར་ཡང་མཁས་རྟོགས་བྱ། ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དངོས་ལ་ཡང། ། གང་གིས་ཆད་པར་རྣམ་བརྟགས་པ༏ ། རྣམ་པར་མི་མཁས་དེ་ཡིས་ནི། ། […]

Read More

The Universal Medicine for Healing All Ills〈百病回春一善藥〉

༄༅། །ནད་སེལ་གྱི་སྨན་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ།   བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ན་བ་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྟེ། ། ན་བ་ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ན། ། ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ན་བ་མེད། ། ན་བ་གཏད་མེད་དབྱིངས་སུ་ཐོངས། ། ན་བ་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རྒྱན། ། ཆོས་ཉིད་རོལ་པ་འགགས་པ་མེད། ། རང་སྣང་ཐམས་ཅད་ན་བ་ཡིན། ། ན་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཡིན། ། ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་ཡེངས་མེད་ཞོག ། ན་བ་རྒྱུ་འབྲས་དབྱིངས་སུ་སངས། ། ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། ཉོན་མོངས་ནད་ལས་རང་གྲོལ་ཤོག ། ཅེས་རབ་མཆོག་ན་བའི་སྐབས་བློ་གྲོས་པས་ཁ་མཚར་བྱས་པའོ།།   The Universal Medicine for Healing All Ills by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö   Homage to the lama! Sickness is conceptual thought. When you are ill, […]

Read More

The Root Verses on the Six Bardos〈六中陰根本頌〉

༁ྃ༔ བར་དོ་དྲུག་གི་རྩ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔   ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་སྐྱེ་གནས་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཚེ་ལ་ལོངས་མེད་ལེ་ལོ་སྤངས་བྱས་ནས༔ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མ་ཡེངས་ལམ་ལ་འཇུག༔ སྣང་སེམས་ལམ་བསློང་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་བྱ༔ མི་ལུས་ལན་གཅིག་ཐོབ་པའི་དུས་ཚོད་འདིར༔ ཡེངས་མ་ལམ་ལ་སྡོད་པའི་དུས་ཚོད་མིན༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་རྨི་ལམ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ གཏི་མུག་རོ་ཉལ་བག་མེད་སྤངས་བྱས་ནས༔ དྲན་པ་ཡེངས་མེད་གནས་ལུགས་ངང་ལ་འཇོག༔ རྨི་ལམ་བཟུང་ནས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འོད་གསལ་སྦྱངས༔ དུད་འགྲོ་བཞིན་དུ་ཉལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ གཉིད་དང་མངོན་སུམ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ལེན་གཅེས༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་བསམ་གཏན་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ རྣམ་གཡེངས་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྤངས་བྱས་ནས༔ ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་མཐའ་བྲལ་ངང་ལ་འཇོག༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱ༔ བྱ་བ་སྤངས་ནས་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་དུས་འདིར༔ ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་མ་བཏང་ཞིག༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་འཆི་ཁ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཀུན་ལ་ཆགས་སེམས་ཞེན་འཛིན་སྤངས་བྱས་ནས༔ གདམས་ངག་གསལ་བའི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་འཇུག༔ རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕོ༔ འདུས་བྱས་ཤ་ཁྲག་ལུས་དང་བྲལ་ལ་ཁད༔ མི་རྟག་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཀུན་ལ་སྔངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་སྤངས་བྱས་ནས། གང་ཤར་རང་སྣང་རིག་པར་ངོ་ཤེས་འཇུག༔ བར་དོའི་སྣང་ཚུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ༔ དོན་ཆེན་འགགས་ལ་ཐུག་པའི་དུས་ཤིག་འོང༔ རང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔ ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་སྲིད་པ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་སེམས་ལ་བཟུང་བྱས་ནས༔ བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ལ་ནན་གྱིས་མཐུད༔ མངལ་སྒོ་བགགས་ནས་རུ་ལོག་དྲན་པར་བྱ༔ སྙིང་རུས་དག་སྣང་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་ཡིན༔ མིག་སེར་སྤོངས་ལ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔ འཆི་བ་འོང་སྙོམས་མེད་པའི་བློ་རིང་པོ༔ དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་ནས༔ ད་རེས་སྟོང་ལོག་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ༔ དགོས་ངོ་ཤེས་པ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཡིན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལྷ་ཆོས་མི་བྱེད་དམ༔ གྲུབ་ཆེན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས༔ བླ་མའི་གདམས་ངག་སེམས་ལ་མ་བཞག་ན༔ རང་གིས་རང་ཉིད་བསླུ་བར་མི་འགྱུར་རམ༔ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་རྩ་ཚིག་འདི༔ འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་མ་རྫོགས་སོ༔ […]

Read More

A Praise to the Lotus King〈蓮花王禮讚文〉

                                                ༄༅། །པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་བསྟོད་པ་བཞུགས།   དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡིས། ། འཇིག་རྟེན་མ་འགྱུར་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་ལས། ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མན་ངག་གསང་ཆེན་རྣམས། ། ཀློང་ནས་བཀྲོལ་མཛད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། སློབ་དཔོན་ཤན་ཏིང་གར་བས་བརྟགས་ནས་མ་ནོར་ནས། སམ་བ་བྷ་ལ་སྟོད་པ་འོ།།   蓮花王禮讚文 寂藏(8世紀) 造   證得極其稀有勝成就, 世間未曾變遷蓮花王, 善逝如來大秘諸竅訣, 開顯廣大釋者吾頂禮! 經由桑提卡爾帕(寂藏)師觀察無謬而造此桑巴瓦(蓮花生)禮讚文。 2020年,央瑞智巴上师中譯。   A Praise to the Lotus King […]

Read More

Aspiration Prayer from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Noble Tārā〈智慧勝海聖度母修法如意寶祈願文 〉

  ༃ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི༔   ཨོཾ༔ འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཆོད་པ་དང༌༔ བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔ འཕགས་མ་ཁྱོད་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔ ནད་མེད་ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང༌༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང༌༔ ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མྱུར་རྫོགས་ནས༔ བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡི༔ རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་སོ།།   智慧勝海聖度母修法如意寶祈願文 惹那林巴(1403-1478) 啟伏藏   嗡  願此成就至聖慈悲尊, 念誦修持供養度母及, 讚頌祈禱威德加持力, 從此直至證悟菩提間, 我等恆時不離聖度母, 無病延壽自在受用增, 修持菩提中障皆不生, 迅速圓滿地道功德已, 自他二利任運而成就, 願獲全知圓滿佛果位。 引自益西措嘉(智慧勝海)度母修法儀軌如意寶。 2020年,央瑞智巴漢譯。   Aspiration Prayer from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Noble Tārā revealed by Ratna Lingpa   Oṃ! […]

Read More

Authentic compassion knows no fear and stays unchanged 真正的慈悲心無畏無懼始終如一

By Yingrik Drubpa Rinpoche 作者  央瑞智巴上师 Compassion is not something embraced when a compassionate mind or behavior brings temporary joy and positive results, but rejected when it leads to a temporary suffering and loss. 慈悲心,不是當慈悲的心行帶給自己暫時的安樂和收獲時就擁抱慈悲心,而當慈悲的心行帶給自己暫時的苦痛和損失時就舍棄慈悲心。 Authentic compassion knows no fear and stays unchanged whatsoever. It does not rise and fall due to temporary joy or […]

Read More

Prayer to Tārā, Combined with Her Mantra by Mipham Rinpoche 〈根本咒俱聖度母祈請文〉

༄༅། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་བཅས། 〈根本咒俱聖度母祈請文〉 Prayer to Tārā, Combined with Her Mantra by Mipham Rinpoche  ཨོཾ་ཕྱག་འཚལ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ། ། 嗡 頂禮至尊達熱聖天母, Oṃ! We pay homage to you, reverend goddess Tārā,ཏུཏྟཱ་རེ་ཞེས་གདུང་བ་ཀུན་སྐྱོབ། ། 德達熱雲救護諸憂苦, With Tuttāre, you protect us from suffering, ཐུགས་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཏུ་རེ་དཔའ་མོས། ། 無礙大悲德熱勇毅母, Your compassion is unobstructed, Turé, swift lady warrior, བདག་ལ་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ། ། 祈請賜吾嗦哈勝成就。 Grant us the supreme accomplishment, svāhā. […]

Read More

Essence of the 84000 Approaches to the Dharma〈八萬四千法門之宗義〉

༄༅། །བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས། བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ། ། རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་གར་འདུས། ། ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལམ་གྱི་གནད། ། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་ཐུག ། སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ལ། ། མ་འགག་རང་གསལ་བཟོ་བཅོས་བྲལ། ། བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། ། རང་ངོ་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན། ། ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྟེ། ། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད། ། འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཆོག ། མེ་སྤྲེལ་ཟླ་༤ ཚེས་༩ ལ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བཛྲ་གྱིས་བྲིས་སོ་དགེ།   Essence of the 84000 Approaches to the Dharma by Mipham Rinpoche All 84,000 approaches to the Dharma Are included within Atiyoga, the Great Perfection. The crucial […]

Read More

The Magic of Patience 耐心的魔力

A story about kindness 一個關於仁慈的故事 A Jataka Tale 佛本生傳中的一個故事 Translated by Yingrik Drubpa 翻譯:央瑞智巴上師 Illustrated by Rosalyn White 圖示:羅莎琳・懷特 Once upon a time deep within a jungle in the far-off land of India, there lived a Great Being in the form of a wild buffalo, the inside he had a gentle and wise heart. 曾幾何時在遙遠的印度叢林深處,住著一個以野生水牛為色身的偉大生命,它的內心當中充滿輕柔與智慧。 […]

Read More