Close

Dharma Text

Eight Verses of Training the Mind〈修心八頌〉

༄༅། །བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ་བཞུགས་སོ། །   བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི། ། དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག ། དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག ། གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ། །བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་ཞིང༌། ། གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས། །མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག ། སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ། །རྟོག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག ། བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན། །བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག ། རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ། ། རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན། །རྙེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤོག ། བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས། །གཤེ་བསྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི། ། གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པ་དང༌། །རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤོག ། གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི། །རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས། ། ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང༌། །བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤོག ། མདོར་ན་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ། ། མ་ཡི་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག ། དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། […]

Read More

Recollecting the Deeds of The Tenth Days〈憶念蓮師初十行誼〉

ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། 蓮師金剛七句祈請文 The Vajra Seven Line Supplication ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 吽 鄔金境域西北隅 Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāṇa, པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ 勝妙蓮莖花蕊上 In the heart of a lotus flower, ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ 證得稀有勝悉地 Endowed with the most marvellous attainments, པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 世稱名號蓮花生 You are renowned as the ‘Lotus Born’, འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ 空行眷屬眾圍繞 Surrounded […]

Read More

Prayer to Ārya Tārā〈度母祈請文〉

  ༄༅། །སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས། ། 〈度母祈請文〉 Prayer to Ārya Tārā   རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྣམས། ། 一切如來慈悲事業等, Embodiment of the compassion and activity of all Victorious Ones,   གཅིག་བསྡུས་རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་ཞབས། ། 總集歸一奮迅救度母, Noble Lady, swift and heroic,   གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན། ། 誠祈此生後世中陰俱, To you I pray: in this life, the next and the intermediate state,   འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། ། 一切畏懼痛苦願得護。 May you protect […]

Read More

俱加持金剛語之薈供歌 | བོད་ཡིག English

  ༄༅། །ཚོགས་གླུ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་བཞུགས་སོ། །    俱加持金剛語之薈供歌 Song of the Feast (Tsok Lu) ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་སྟེང་དུ། ། lé mön tendrel paksam jönshing gi tengdu 業願緣起如意樹王頂端上, On top of a wish-fulfilling tree, the auspicious coincidence of karma and aspiration, རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་རྨ་བྱ་གཞོན་ནུ་ཡང་ཕེབས་བྱུང༌། ། gyagar shar gyi maja shyönnu yang peb jung 天竺東方孔雀童子已降臨, The youthful peacock of eastern India has arrived. […]

Read More

《至高那爛陀寺十七大班智達之顯明三信祈請文》

  至高那爛陀寺十七大班智達之顯明三信祈請文 恆念利眾悲心所造作   得勝斷證救護天之天 緣起語令有情度脫者   如日宣說能仁稽首禮 佛母密意離邊真實義   善以甚深緣起理明說 依教明辨大乘中觀軌   龍樹菩薩足下我祈請 其之心子善巧成就尊   達彼內外宗義大海岸 持守龍典諸師頂奇寶   聖天佛子足下我祈請 諸聖密意究竟緣起義   假有唯名甚深扼要處 明辨已登殊勝成就地   佛護論師足下我祈請 遮破實成事物諸生邊   承許正量共顯與外境 創開此宗一切班智達   清辨論師足下我祈請 僅有依此緣起之因緣   盡滅二邊明空中觀理 善授深廣顯密圓滿道   顯明善說月稱我祈請 希有最勝大悲心佛道  依彼深廣理論諸多門 即於有福所化善說者  寂天佛子足下我祈請 隨機創演二空中觀道   善辨中觀釋量諸理論 闡揚佛陀聖教於雪域   靜命論師足下我祈請 離邊中觀見及二止觀   同順顯密善釋修次第 聖教無謬明示雪域中   蓮花戒師足下我祈請 慈氏隨攝遍大乘經藏   善巧弘傳並示廣大道 隨教辨示唯識之車軌   無著菩薩足下我祈請 阿毗七論執持二空軌  有經唯識宗派善顯示 普稱第二遍知大智者  世親菩薩足下我祈請 為以事勢理示佛經論   善巧宣說諸多量理門 施予智慧之眼量理師   陳那論師足下我祈請 […]

Read More

〈蓮師金剛七句祈禱文〉| བོད་ཡིག English

  ༄༅། །གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། 〈蓮師金剛七句祈禱文〉 The Seven Line Prayer ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ hung orgyen yul gyi nubjang tsam 吽!鄔金剎土西北隅, Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāṇa, པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ pema gesar dongpo la 蓮莖花蕊之座上, In the heart of a lotus flower, ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ yatsen chok gi ngödrub nyé 稀有殊勝成就者, Endowed with the […]

Read More

《上師供儀軌》

  上師供儀軌 全知麥彭仁波切 造 ༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདབས་པ་དོན་གཉིས་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་གྲུ་བོ་ཞེས་བྱ་བ། ། 漢意:供養祈禱具德上師二利導航寶舟 恩師札西彭措吉祥賢 以大智慧無礙見三世, 大慈周遍等同於虛空, 以大悲心引導一切眾, 頂禮吾等上師之彼尊。 於前行正行後行三者中,首先念誦皈依: 一切佛陀總集身, 金剛持尊之本體, 殊勝三寶之根本, 皈依勝妙上師尊。 發心: 我為眾生之利益, 修持上師佛陀尊, 應機調化之事業, 為行他利而發心。 下面是七支供: 吙! 頂禮金剛阿阇黎,三時住世具德佛, 所依福田三寶前,以無二心而皈依。 現有受用意幻化,清淨供養請享用, 阻斷成就江河障,一切惡作皆懺悔。 十方三輪清淨法,無貪享用皆隨喜, 清淨四邊無垢染,發起圓滿菩提心。 善逝自在及眾生,為三需要而獻身, 總集歷世之善業。無余回向大菩提。 白文殊師利 正行: 自身平庸而觀,或明觀金剛妙音天女心間白色八瓣蓮花中央,圓滿月墊上,自之極其細微之風心,殊勝之本尊,至尊根本上師三者本體無別之自性白色阿(ཨ)字,化為勝妙智慧本性(文殊菩薩本性), 自之大恩根本上師:至尊扎西彭措大伏藏。身白一面二臂,具備十三種綢緞珍寶裝飾。雙足呈金剛跏趺坐勢,右手以勝施印執持白色蓮花枝蔓,其盛開之花瓣上為智慧寶劍,左手於心間拈持於耳邊盛開之阿巴拉花莖,其花蕊之上為般若經函。相好莊嚴,觀不厭足,無漏大樂之青春韶華妙齡童子(文殊童子),散發無邊無際之璀璨光華,熠熠生輝,燦爛奪目。 (念誦中可自觀平庸或觀為金剛妙音天女) 妙音天女 念誦: 具德根本上師如意寶,祈住我心蓮花墊中央, 以大恩德教誡並攝受,賜予身語意之勝加持。 一切三寶總集自性汝,信心意海徹底得清淨, 智悲月影無力堪阻擋,乃至菩提不離恆護佑。 廣聞大海供養水積聚,慈悲自性清涼江河瀉, 稀有信心花朵繽紛陳,瀰漫淨戒勝妙之芬芳。 智慧燈炬輝耀光芒燦,菩提寶心悅意香水流, 禪定甘露美妙之珍饈,總持精進殊妙祥雲中。 奏出稱頌禮讚之樂音,蔭蔽四方高廣如意樹, 結出真實見解鮮嫩果,無貪施舍滿足眾願牛。 […]

Read More

〈頂果欽哲仁波切祈請文〉| བོད་ཡིག English

  ༈དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས། ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། ། བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། ། ཐུབ་བསྟན་ཤིང་རྟ་མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་ཆེ། ། པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ། ཁྱེད་ནི་ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཏེར། ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡིས། ། བདག་གི་སྒོ་གསུམ་སྨིན་གྲོལ་བྱིན་བརླབས་ནས། ། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱི་རློབས། ། སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་མ་ལུས་པ། ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་རྫོགས་པ་བཞིན། ། བདག་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞི་ལས་སྒྲོལ་བའི། ། ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧ་གུ་རུ་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བོ་དྷི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧ་གུ་རུ་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བོ་དྷི་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿདྷཱིཿདྷཱིཿསརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ 〈頂果欽哲仁波切祈請文〉 一切諸佛二智智慧相, 大悲本智游舞妙吉祥, 釋教車乘偉大賢哲王, 蓮花顯密洲尊前祈請。 您乃普諸無漏功德藏, 願三金剛大智加持我, 令我三門成熟並解脫, 尊意我心合一祈加持。 勝者佛子行誼盡無余, 至尊文殊師利皆俱全, 願我亦得如尊所發心, 如是解脫群生超有寂。 嗡啊吽 班雜瑪哈格熱 芒嘎拉西瑞菩提 薩爾瓦悉地吽 嗡啊吽 班雜瑪哈格熱 芒嘎拉西瑞菩提 啊惹巴雜那諦諦諦 […]

Read More