Close

April 2, 2020

The Root Verses on the Six Bardos〈六中陰根本頌〉

༁ྃ༔ བར་དོ་དྲུག་གི་རྩ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔

 

ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་སྐྱེ་གནས་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཚེ་ལ་ལོངས་མེད་ལེ་ལོ་སྤངས་བྱས་ནས༔

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མ་ཡེངས་ལམ་ལ་འཇུག༔ སྣང་སེམས་ལམ་བསློང་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་བྱ༔

མི་ལུས་ལན་གཅིག་ཐོབ་པའི་དུས་ཚོད་འདིར༔ ཡེངས་མ་ལམ་ལ་སྡོད་པའི་དུས་ཚོད་མིན༔

ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་རྨི་ལམ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ གཏི་མུག་རོ་ཉལ་བག་མེད་སྤངས་བྱས་ནས༔

དྲན་པ་ཡེངས་མེད་གནས་ལུགས་ངང་ལ་འཇོག༔ རྨི་ལམ་བཟུང་ནས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འོད་གསལ་སྦྱངས༔

དུད་འགྲོ་བཞིན་དུ་ཉལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ གཉིད་དང་མངོན་སུམ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ལེན་གཅེས༔

ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་བསམ་གཏན་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ རྣམ་གཡེངས་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྤངས་བྱས་ནས༔

ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་མཐའ་བྲལ་ངང་ལ་འཇོག༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་བྱ༔

བྱ་བ་སྤངས་ནས་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་དུས་འདིར༔ ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་བའི་དབང་དུ་མ་བཏང་ཞིག༔

ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་འཆི་ཁ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཀུན་ལ་ཆགས་སེམས་ཞེན་འཛིན་སྤངས་བྱས་ནས༔

གདམས་ངག་གསལ་བའི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་འཇུག༔ རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕོ༔

འདུས་བྱས་ཤ་ཁྲག་ལུས་དང་བྲལ་ལ་ཁད༔ མི་རྟག་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ༔

ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ ཀུན་ལ་སྔངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་སྤངས་བྱས་ནས།

གང་ཤར་རང་སྣང་རིག་པར་ངོ་ཤེས་འཇུག༔ བར་དོའི་སྣང་ཚུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ༔

དོན་ཆེན་འགགས་ལ་ཐུག་པའི་དུས་ཤིག་འོང༔ རང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག༔

ཀྱཻ་མ༔ བདག་ལ་སྲིད་པ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་སེམས་ལ་བཟུང་བྱས་ནས༔

བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ལ་ནན་གྱིས་མཐུད༔ མངལ་སྒོ་བགགས་ནས་རུ་ལོག་དྲན་པར་བྱ༔

སྙིང་རུས་དག་སྣང་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་ཡིན༔ མིག་སེར་སྤོངས་ལ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ༔

འཆི་བ་འོང་སྙོམས་མེད་པའི་བློ་རིང་པོ༔ དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་ནས༔

ད་རེས་སྟོང་ལོག་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ༔ དགོས་ངོ་ཤེས་པ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཡིན༔

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལྷ་ཆོས་མི་བྱེད་དམ༔ གྲུབ་ཆེན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས༔

བླ་མའི་གདམས་ངག་སེམས་ལ་མ་བཞག་ན༔ རང་གིས་རང་ཉིད་བསླུ་བར་མི་འགྱུར་རམ༔

བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་རྩ་ཚིག་འདི༔ འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར་དུ་མ་རྫོགས་སོ༔

 

The Root Verses on the Six Bardos

 

Kyema!

Now that while the bardo of this lifetime is unfolding,

I will not be lazy since there is no time to waste.

Enter nondistraction’s path of hearing, thinking, training,

While it is just now I have the precious human form.

Since this free and favored form ought to have real meaning,

Emotion and samsara shall no longer hold the reign.

Kyema!

Now that while the bardo of the dreamstate is unfolding,

I will not sleep like a corpse, so careless, ignorant.

Knowing everything is self-display, with recognition,

Capture dreams, conjure, transform, train lucid wakefulness.

Instead of lying fast asleep like animals are sleeping,

I will use the Dharma just as in the waking state.

Kyema!

Now that while the meditation bardo is unfolding,

I will set aside every deluded wandering.

Free of clinging, settled within boundless nondistraction,

I’ll be stable in completion and development.

As I’m yielding projects to the single-minded training,

Delusion and unknowing shall no longer hold the reign.

Kyema!

Now that while the bardo of the death-state is unfolding,

I will cast away attachment, clinging to all things.

Enter undistractedly the state of lucid teachings,

Suspending as a vast expanse this nonarising mind.

Leaving this material form, my mortal human body,

I will see it as illusion and impermanent.

Kyema!

Now that while the bardo of dharmata is unfolding,

I will hold no fear or dread or panic for it all.

Recognizing everything to be the bardo’s nature,

Now the time has come for mastering the vital point.

Colors, sounds and rays shine forth, self-radiance of knowing,

May I never fear the peaceful-wrathful self-display.

Kyema!

Now that while the bardo of becoming is unfolding,

I will keep the lasting goal one-pointedly in mind.

Reconnecting firmly with the flow of noble action,

I will shut the womb-doors and remember to turn back.

Since this is the time for fortitude and pure perception,

I will shun wrong views and train the guru’s union-form.

If I keep this senseless mind that never thinks of dying,

And continue striving for the pointless aims of life,

Won’t I be deluded when I leave here empty handed?

Since I know the sacred Dharma is just what I need,

Shouldn’t I be living by the Dharma right this moment,

Giving up activities that are just for this life?

These are the instructions which the gracious guru told me.

If I do not keep the guru’s teachings in my heart,

How can this be other than myself fooling myself?

May these root verses of Liberation Upon Hearing in the Bardo remain until samara itself is emptied.

|English translated by Erik Pema Kunsang

 

〈六中陰根本頌〉

 

界瑪!

此生中陰現吾時,捨棄懶惰餘壽少,

趨入不懈聞思修,明心轉道現三身,

幸得此生人身時,絕非沉浸散漫時。

界瑪!

睡夢中陰現吾時,捨離如屍愚逸躺,

無散正念住心性,修持轉夢幻光明,

勿如旁生臥痴眠,睡與明然合一修。

界瑪!

禪定中陰現吾時,捨離散漫眾迷惑,

無執不散離邊住,令得穩固於生圓,

遠離瑣事專一修,勿受迷惑煩惱力。

界瑪!

臨終中陰現吾時,捨諸貪戀執著心,

淨覺竅訣無散住,遷轉自識無生界,

於離血肉聚身時,知其無常幻象爾。

界瑪!

法性中陰現吾時,斷除一切怖畏懼,

諸顯本覺自投射,知其皆為中陰相,

臨此緊要關頭時,勿懼自現寂威眾。

界瑪!

投生中陰現吾時,將使自心專於一,

精勤延長善業果,關閉胎門憶回遮,

此需恆持淨觀際,觀佛父母摒嫉妒。

忽視死亡遷延者,忙於今生無義事,

空手而歸極顛倒。急需知曉乃聖法,

何此時刻不修行?成就上師如是言:

師誡若未置自心,豈非於己自欺者。

此中陰聽聞解脫之根本頌,願住乃至輪迴未空際!

 

此文乃蓮花生大士伏藏法,由益西措嘉空行母抄寫以及噶瑪林巴取藏。

央瑞智巴漢譯於鐵鼠年二月初八。

註:

界瑪:嗚呼或鳴呼,標示感嘆或者呼喚應答之詞。